top of page
radiant.webp

Các Loại Máy Trợ Thính
Cho Mọi Nhu Cầu Của Bạn

sonic.png
nuear.png
audio service.png
vista.png
cac may.png

GIẢM 20% - 50%

 
sonic.png

MÁY TRỢ THÍNH HÃNG SONIC

VISTA T610 CIC

SONIC CIC ENCHANT SE

Amplivox Otowave 202-H

VISTA T610 BTE

AUDIO SERVICE RIC R Li 7

CIC SAVANT AI - NUEAR

VISTA T610 ITC

Mini BTE Savant AI

SONIC ITC Radiant 40

SONIC ITC ENCHANT SE

Otowave 302 Plus

SONIC ITC Radiant 60

nuear.png

MÁY TRỢ THÍNH HÃNG NUEAR

VISTA T610 CIC

VISTA T610 CIC

VISTA T610 BTE

VISTA T610 BTE

VISTA T610 ITC

VISTA T610 ITC

SONIC ITC ENCHANT SE

SONIC ITC ENCHANT SE

MÁY TRỢ THÍNH HÃNG AUDIO SERVICE

audio service.png
VISTA T610 CIC

VISTA T610 CIC

SONIC CIC ENCHANT SE

SONIC CIC ENCHANT SE

Amplivox Otowave 202-H

Amplivox Otowave 202-H

VISTA T610 BTE

VISTA T610 BTE

AUDIO SERVICE RIC R Li 7

AUDIO SERVICE RIC R Li 7

CIC SAVANT AI - NUEAR

CIC SAVANT AI - NUEAR

VISTA T610 ITC

VISTA T610 ITC

Mini BTE Savant AI

Mini BTE Savant AI

SONIC ITC Radiant 40

SONIC ITC Radiant 40

SONIC ITC ENCHANT SE

SONIC ITC ENCHANT SE

Otowave 302 Plus

Otowave 302 Plus

SONIC ITC Radiant 60

SONIC ITC Radiant 60

MÁY TRỢ THÍNH HÃNG VISTA

vista.png
VISTA T610 CIC

VISTA T610 CIC

SONIC CIC ENCHANT SE

SONIC CIC ENCHANT SE

Amplivox Otowave 202-H

Amplivox Otowave 202-H

VISTA T610 BTE

VISTA T610 BTE

AUDIO SERVICE RIC R Li 7

AUDIO SERVICE RIC R Li 7

CIC SAVANT AI - NUEAR

CIC SAVANT AI - NUEAR

VISTA T610 ITC

VISTA T610 ITC

Mini BTE Savant AI

Mini BTE Savant AI

SONIC ITC Radiant 40

SONIC ITC Radiant 40

SONIC ITC ENCHANT SE

SONIC ITC ENCHANT SE

Otowave 302 Plus

Otowave 302 Plus

SONIC ITC Radiant 60

SONIC ITC Radiant 60

bottom of page